การประชุมชี้แจงการเตรียมงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการเน็ตประชารัฐ ผ่านระบบ VDO Conference

                 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4  ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย