สถิติจังหวัดเลย...ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ จังหวัดเลย – แขวงเวียงจันทร์ ครั้งที่ 1

                     วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์ จังหวัดเลย–แขวงเวียงจันทร์ ครั้งที่ 1” ณ เมืองหมื่น แขวงวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน