ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ...ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้การสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561

              วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางนิรภา เวียงนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ประชุมถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ที่จะเริ่มปฏิบัติงานฯ ระหว่างเดือน พฤษภาคม–มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย