สถิติจังหวัดเลย ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน”

             วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางสาวผึ้งพร ทองชมภู นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และนางลลดา ศรีเพ็ชร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ระดับตำบล ณ ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย