ประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย

            สำนักงานสถิติจังหวัดเลย จะส่ง "มาดี" ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤษภาคม 2561 โดยสอบถามข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านในโครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย จำนวน 224 หมู่บ้าน จากผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน และจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet  ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐต่อไป