สถิติจังหวัดเลย..ร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561

               วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 ซึ่งจัดโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก ท้องที่บ้านน้ำภู หมู่ที่ 4 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน