สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561

      ขอเชิญชวนชาว สสช.และประชาชนทั่วไป ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย รักษาศีล ลด ละเลิกอบายมุข ตลอดพรรษา