สำนักงานสถิติจังหวัดเลย..ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปากชม ประจำเดือนสิงหาคม 2561

          วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้นางนิรภา เวียงนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และนางสาวปานทิพย์ สุกิจปรีชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปากชม ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมนาคาบริบาล ที่ว่าการอำเภอปากชม ชั้น 2 อำเภอปากชม จังหวัดเลย โดยมี สิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม เป็นประธาน