สำนักงานสถิติจังหวัดเลย..ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “เว้าจาพาข้าวงาย ครั้งที่ 9/2561”

        วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “เว้าจาพาข้าวงาย” ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือนกันยายน 2561 ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ได้พบปะพูดคุยและเสนอข้อราชการของหน่วยงาน และเรื่องอื่นๆ ให้ได้รับทราบ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน