ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์จ้างเหมาบริการ

        สำนักงานสถิติจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเลย

คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 25-55 ปีบริบูรณ์ วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ชั้น 4 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย