ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย นำโดยนางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561

เพื่อติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย