โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 คาบการสำรวจข้อมูล 1 - 12 ธันวาคม 2561