โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561

สำนักงานสถิติจังหวัดเลยจัดทำโครงการสำรวจ โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 คาบการสำรวจข้อมูล 1 - 12 ธันวาคม 2561