การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562

โครงการ การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 คาบการสำรวจข้อมูล 18 - 30 ธันวาคม 2561