โครงการสำรวจประมวลผลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2561

โครงการสำรวจประมวลผลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2561 คาบการสำรวจข้อมูล 1 - 31 ธันวาคม 2561