รายงานสถิติจังหวัดเลย พ.ศ.2560

 

ส่วนที่ 1

(หน้าปก คำนำ แผนที่จังหวัด สารบัญตารางสถิติ สัญลักษณ์ มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ)

ส่วนที่ 2

1.สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

2.สถิติแรงงาน

3.สถิติการศึกษา

4.สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

5.สถิติสุขภาพ

6.สถิติสวัสดิการสังคม

7.สถิติหญิงและชาย

8.สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

9.สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง

10.สถิติบัญชีประชาชาติ

11.สถิติเกษตร และประมง

12.สถิติอุตสาหกรรม

13.สถิติพลังงาน

14.สถิติการค้า และราคา

15.สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์

16.สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

17.สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา

18.สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

19.สถิติการคลัง

20.สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม