สำนักงานสถิติจังหวัดเลยร่วมประชุมชีแจงการติดตามงาน การตรวจราชการ

               วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมชี้แจงการติดตามงาน การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conferrence ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย