สถิติจังหวัดเลยและโทรศัพท์จังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงบประมาณ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล “โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดเลย”

     วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยโทรศัพท์จังหวัดเลย และคณะ ร่วมกับสำนักงบประมาณ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล “โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (เน็ตประชารัฐ)” เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการเน็ตประชารัฐ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาดอกไม้ หมู่ 8 บ้านนาดอกไม้ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย