ตรวจติดตามโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) อำเภอภูเรือ อำเภอท่าลี่ และอำเภอนาด้วง

 

         วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตุการณ์การปฏิบัติงานโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)​ ณ อำเภอภูเรือ อำเภอท่าลี่ และอำเภอนาด้วง