สถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม "เว้าจาพาข้าวงาย ครั้งที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2562"

          

          วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม "เว้าจาพาข้าวงาย" ครั้งที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยมีส่วนราชการเป็นเจ้าภาพ คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธาน