สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน (แนวทางจัดนิทรรศการแบบกระจาย D-HOPE) ระดับหมู่บ้านละ 1 วัน

          วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน (แนวทางจัดนิทรรศการแบบกระจาย D-HOPE) ระดับหมู่บ้านละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

          มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ให้เป็นที่รู้จักให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมสามารถสร้างแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้านและผู้ประกอบการชุมชน และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

          โดยวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 มีโปรแกรมการท่องเที่ยว ณ บ้านหินสอ ตำบลปลาป่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย