สถิติจังหวัดเลย ผู้แทนคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย เข้าพบผู้ว่า ฯ ที่ห้องทำงาน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย เพื่อสรุปรายงานผลการจัดทำ “มาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย"

 

          วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 12.45 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย ผู้แทนคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดเลย เข้าพบผู้ว่า ฯ ที่ห้องทำงาน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย เพื่อสรุปรายงานผลการจัดทำ “มาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย"