สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัด (KPI Template) ตัวชี้วัด : ความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563

 

                                วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาวมณีรัตน์ เสนทับพระ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัด (KPI Template) ตัวชี้วัด : ความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 2 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน