สถิติจังหวัดเลย ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เครือข่ายภาคประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ปี 2563 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกและพนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จำกัด #เครือข่ายภาคประชาชน

 

                วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เครือข่ายภาคประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ ปี 2563 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกและพนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จำกัด ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย
#เครือข่ายภาคประชาชน