การบริหารงาน


 แผนดำเนินงาน


O10 แผนดำเนินงานประจำปี

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


การปฏิบัติงาน

O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน


การให้บริการ

O14 มาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ

      - หนังสืออนุมัติเผยแพร่

      - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ

O17 e-Service

     ส่วนกลาง(สำนักงานสถิติแห่งชาติ)

     ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

     ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (NSO-GIS)

     ระบบข้อมูลตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ THAILAND Competitiveness Data Set

     การบริหารจัดการสารสนเทศภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ

     - เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

     ระบบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ออนไลน์

     - ระบบลงทะเบียนการฝึกอบรมออนไลน์

     - ระบบตรวจสอบและควบคุมครุภัณฑ์

     - ระบบสารสนเทศความร่วมมือระหว่างประเทศ

     - ระบบรายงานสถิติจังหวัด ปี 2563

     - ระบบบันทึกการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

 

     

 

     ส่วนภูมิภาค (สำนักงานสถิติจังหวัดเลย)

     - ระบบบริการสืบค้นข้อมูลสถิติจากการสำมะโน/สำรวจ

     รายงานสถิติจังหวัด

     รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

     รายงานผลการสำรวจในจังหวัด

     รายงานรูปแบบ Infographic

     สิ่งพิมพ์ออนไลน์