การส่งเสริมความโปร่งใส

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

     - ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     - รับเรื่องร้องเรียน

     - รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

     - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤมิชอบ ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

     - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤมิชอบ ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

     - ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)

     - ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ (สำนักงานสถิติจังหวัดเลย)


O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     - การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ...

     - โครงการสัมมนา ...

     - ประชุมชี้แจง เรื่อง ...

     - การประชุมหารือการกำหนดแนวทาง...

     - การประชุมชี้แจง ...

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด