การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     - ประกาศเจตนารมย์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2563

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

     - แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการการประมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

     - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ...

     - ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ บรรยายเรื่อง ...

     - โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

     - ผู้อำวยนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง ...

     - ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการให้และรับของขวัญ

     - รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริการจัดการด้าน ...


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

     - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

     - แนวทางการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     - ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการให้และรับของขวัญ

     - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ”

     - ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
ภายใต้โครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

     - ประกาศเจตนารมณ์ตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐภายใต้
โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

     - มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและมาตรการประหยัดน้ำของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     - สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา ...” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     - คู่มือสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี