มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

     - ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

     - ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมมีการดำเนินงาน

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ