สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562