ประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือน พฤษภาคม 2563

 

     คุณมาดี เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 7 โครงการ

survey2020-05