ประชาสัมพันธ์โครงการประจำเดือน กรกฎาคม 2563

 คุณมาดี เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 5 โครงการ

survey2020-07