วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ :​

     “เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ”


พันธกิจ :

     1. จัดทำสำมะโน สำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม

         สิ่งแวดล้อมของ ประเทศ
     2. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้วิชาการด้านสถิติ

         แก่ผู้ใช้บริการทุก ภาคส่วน
     3. พัฒนางานสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

     4. บูรณาการ เชื่อมโยงสถิติ และข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ให้สอดคล้อง

         กับมาตรฐานสากล

     5. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ

     6. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ในการให้ความร่วมมือ และเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูล


ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ :

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านสถิติให้มีคุณภาพตอบสนอง

                          ความต้องการของผู้ใช้ทุกภาคส่วน

     เป้าประสงค์ที่ 1 มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีการให้บริการที่ หลากหลาย

                        เข้าถึงง่าย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนสถิติและข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น

                          ของประเทศให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

     เป้าประสงค์ที่ 2 ประเทศมีสถิติและข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนการตัดสินใจ

                        ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ

     เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรด้านสถิติของประเทศมีความเป็นมืออาชีพ

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน และส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติและ

                          สารสนเทศไปใช้ประโยชน์

     เป้าประสงค์ที่ 4 ประชาชนตระหนักรู้ มีความเข้าใจ เห็นความสำคัญของข้อมูลสถิติ ให้ความร่วมมือ

                        ในการให้ข้อมูลสถิติ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทุกภาคส่วนมีการนำข้อมูลสถิติและ

                        สารสนเทศไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ


วัฒนธรรมองค์กร :

     ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช.