ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

      มาดี คือ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเลย จะออกสำรวจข้อมูลโครงการต่าง ๆ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ตามรายละเอียดดังนี้