สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุม "การปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2"

             วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมการประชุม "การปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ" จากห้องประชุม 401 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4 ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย