สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วม "โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 1"

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ มอบหมายให้ นางลลดา ศรีเพ็ชร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วม "โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 1" ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 ณ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด กรุงเทพมหานคร