กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและขอความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควันไฟในท้องที่จังหวัดเลย

 กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและขอความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควันไฟในท้องที่จังหวัดเลย

***อ่านประกาศ***