สำนักงานสถิติจังหวัดเลยลงพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำประเด็นสำคัญในพื้นที่และบัญชีข้อมูล

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564   นางจิราพร เทียนพิทักษ์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาวมณีรัตน์ เสนทับพระ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนางสาวปานทิพย์ สุกิจปรีชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำประเด็นสำคัญในพื้นที่ (Pain Point) และบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อประกอบการสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย และโครงการชลประทานจังหวัดเลย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี