แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดงาน "ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย" ปี 2563 เขียนโดย admin 83
อัตราการย้ายถิ่นของประชากร จังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 104
สถานการณ์ Covid-19 เดือนเมษายน2563 จังหวัดเลย เขียนโดย admin 104
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 186
จังหวัดเลยกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขียนโดย admin 345
การสำรวจแรงงานนอกระบบจังหวัดเลย เขียนโดย admin 606
รายงานสถิติอื่นๆ เขียนโดย admin 571
รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 453
รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย เขียนโดย admin 537
รายงานสถิติจังหวัดเลย เขียนโดย admin 857