METADATA : ผู้สูงอายุ (ร่าง)

 

      VC 1 การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ
1.1  จำนวนประชากรทั้งจังหวัด*
1.2  จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป*
1.3  จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
1.4  จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ
1.5  จำนวนผู้สูงอายุที่ที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน
1.6  จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน
1.7  จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ
1.8  จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย
1.9  จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง
1.10  จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส
1.11  จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก
1.12  จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก
1.13  ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช

 

        VC 2  จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้ 
 2.1 จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
 2.2 จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว*
 2.3 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ*
 2.4 จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพนันทนาการ เป็นต้น (คน)
 2.5 จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว*
 2.6 จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ
 2.7 จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน

 

      VC 3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ 

3.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน 

3.2 จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

3.3 จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน* 

3.4 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน

3.5 จำนวนผู้สูงอายุที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์ 

3.6 จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ

METADATA : การท่องเที่ยว (ร่าง)


VC 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

1.1 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
1.2 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
1.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
1.4 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
1.5 รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด 
1.6 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด*
1.7 จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด*
1.8 จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/เกสเฮาส์/โฮมสเต ที่มีคุณภาพที่ททท. รับรองมาตรฐาน*
1.9 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้มาเยือน*


VC 2. พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร

2.1 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว

2.2 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้

2.3 รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว


VC 3. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร


3.1 จำนวนแผนงาน/โครงการลงจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว

3.3 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชาชน
 

VC4. พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว


4.1 ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด

4.2 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ

4.3 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐาน 

4.4 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน

4.5 ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน
 

VC 5 พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว


5.1 จำนวนร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

5.2 จำนวนสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรองรับมาตรฐาน (เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)

5.3 มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด
 

VC 6 พัฒนาการตลาด


6.1 รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด

6.2 รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด

METADATA : ขยะ (ร่าง)

 

          VC 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ

    1.1 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

    1.2 ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

    1.3 ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด

    1.4 ปริมาณขยะสะสม

    1.5 ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

    1.6 ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง

    1.7 จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ

    1.8 ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน

    1.9 ปริมาณการกำจัดขยะ (เที่ยว/วัน)

    1.10 พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ

    1.11 จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ

    1.12 จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

     

           VC 2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ

     2.1 จำนวนสถานที่กำจัดขยะ

     2.2 จำนวน อปท.ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

     2.3 จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้

     2.4 จำนวนร้านรับซื้อของเก่า

     2.5 จำนวนชุมชน/พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ

     2.6 จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

     2.7 จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ


           VC 3 จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

     3.1 จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

     3.2 จำนวนผู้เข้าร่วมกินกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

     3.3 ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     3.4 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด

     3.5 แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง

     3.6 จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ