แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
VTR ประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เขียนโดย admin 11
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ เขียนโดย admin 171
จรรยาข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 277
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เขียนโดย admin 118
มาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย admin 289
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) เขียนโดย admin 173
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 223
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 288
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 328
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 259