แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและขอความร่วมมือในการป้องกันไฟป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควันไฟในท้องที่จังหวัดเลย เขียนโดย admin 10
มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (D-M-H-T-T) เขียนโดย admin 12
VTR ประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เขียนโดย admin 51
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ เขียนโดย admin 279
จรรยาข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 381
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เขียนโดย admin 143
มาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย admin 375
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) เขียนโดย admin 199
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 245
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 314