แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ เขียนโดย admin 79
จรรยาข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 184
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เขียนโดย admin 88
มาตรฐานการให้บริการ เขียนโดย admin 210
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) เขียนโดย admin 139
ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เขียนโดย admin 188
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 255
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 297
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 230
สิ่งพิมพ์ออนไลน์ เขียนโดย admin 1239