กลุ่มวิชาการสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการ PMQA ครั้งที่ 1/2561

                วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้นางจิราพร เทียนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนางสาวผึ้งพร ทองชมภู นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดเลย และคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย  

การจัดงานสืบสานสายบุญจุลกฐิน จังหวัดเลย 2561

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น.นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน สืบสานสายบุญจุลกฐิน จังหวัดเลย ประจำปี 2561 ณ วัดผาสุการาม บ้านผาขาว ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการ เป็นประธาน

การประชุมชี้แจงการเตรียมงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการเน็ตประชารัฐ ผ่านระบบ VDO Conference

                 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4  ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเลย ปี พ.ศ.2560-2564

                   วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวผึ้งพร ทองชมภู นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดเลย ให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเลย ปี พ.ศ.2560 - 2564 เพื่อทบทวนแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายอำนวย วงศ์อุดมมงคล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย เป็นประธาน

การประชุมชี้แจงแนวทางวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

                  วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางลลดา ศรีเพ็ชร และนางสาวมณีรัตน์ บุญเรือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดเลย ให้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางวิธีปฏิบัติ    ในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดเลย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ส่วนราชการในจังหวัดเลยปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน